Policy för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Stoeryd AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Stoeryd AB 556332-5231 är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

Stoeryd AB behandlar dina personuppgifter:
  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du anmäler dig som kund
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel vid besök på våra kontor
  • när du är leverantör till oss

Kunddatabas

Stoeryd har ett system för att kunna spara adresser och kontaktuppgifter på de personer vi träffar i olika möten. Dessa läggs in i vår kunddatabas med uppgifter som personnamn, personens email, mobilnummer och direktnummer till företaget, företags namn, adress och telefonnummer samt webbplats och tidpunkt och klockslag för när möten genomförts, vilka som deltog och vad som sades i mötet. Personerna godkänner att vi sparar deras kontaktuppgifter i kunddatabasen kan när som helst be att vi tar bort det. Vi behöver kunna lagra information om våra möten och kunder på ett automatiserat och säkert sätt, därav anledningen att vi har en kunddatabas. I övriga situationer registreras de uppgifter som en person själv valt att lämna till Stoeryd AB. Stoeryd AB registrerar inte känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning. Om sådana uppgifter lämnas till oss, till exempel om du söker jobb hos oss, så samtycker du till att vi hanterar dem.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som personer lämnar hos oss registreras i våra system och används för det ändamål den del av vår verksamhet som den är avsedd för. Kontaktuppgifter, som företrädare för ett företag eller organisation, kommer att användas i verksamheten. När en person söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dessa personuppgifter endast för det ändamål för vilka denne lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Den information du som person lämnar till Stoeryd AB kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför Stoeryd AB som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är Stoeryd AB, personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Stoeryds instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Stoeryds instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part om vi inte har ett uttryckligt tillstånd till det.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara kundernas förfrågan eller annat intresse. Informationen i kunddatabasen sparas så länge inte våra kunder begär att de ska tas ut ur vårt register. I de fall vi använder dessa data för att till exempel skicka inbjudningar via mail, har alla möjlighet att begära att vi tar bort deras uppgifter ur kunddatabas systemet.

Rättelser och registerutdrag

Om en person anser att en uppgift om denne, är felaktig eller missvisande, kan personen vända sig till oss och skriftligen begära ändring. Varje person har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stoeryd AB. Du kan då begära detta skriftligen av oss per e-post  info@stoeryd.se  eller till vår postadress.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker. Stoeryd AB har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Besökaridentifiering till hemsida – Cookiepolicy

Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse att Stoeryds webbplats sköts väl och för att kunna förbättra webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande. Stoeryd AB kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses.