Verksamhetspolicy

Stoeryd ska inom sitt verksamhetsområde i verkstadsbranschen erbjuda produkter och tjänster som motsvarar kundens behov och förväntningar. Vår strävan ska alltid vara att leverera detta med 100% rätt kvalitet och branschens högsta leveranssäkerhet.
Stoeryd ska aktivt och med uppmuntran till personalens förslag bedriva ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt vara en säker och jämställd arbetsplats med bra kamratskap. Vi ska välja säkra och effektiva processer som är skonsamma mot miljön, ta hänsyn till betydande miljöaspekter och övriga krav från intressenter samt följa gällande lagstiftningar.

Anställda på Stoeryd ska ha lämplig kompetens. Med stöd av ständiga förbättringar, företagets totala kompetensutveckling och ledningens styrning effektiviseras processer och produktion för en hållbar ekonomisk utveckling.

Stoeryd ska vara ett socialt ansvarstagande företag som respekterar alla indivi­ders rättigheter. Detta säkerställs via vår uppförandekod. Lagar, regler och företagets övriga policys ska alltid efterföljas av personal på Stoeryd.

Anställda på Stoeryd ska ha tillgång företagshälsovård, erbjudas stöd till friskvårdsaktiviteter och ges jämlika möjligheter till utveckling inom respektive verksamhetsområde.

Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners förväntas motsvara våra grundläggande affärsprinciper och värde­ringar som förhindrar farlig arbetsmiljö, diskriminering och utnyttjande av minderåriga samt uppfylla krav om minsta miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, personalens rätt till att organisera sig fackligt och reglerade arbetstider.

 

Arbetsmiljö

Mål
Stoeryd AB skall vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för de anställda. Det övergripande målet för företagets arbetsmiljöarbete är att med god marginal klara lagstiftningens krav. Arbetsmiljöarbetet skall ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Arbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Effektiv information ska ge alla möjlighet att delta i företagets utveckling och uppleva att arbetsmiljön är stimulerande och kreativ. Stoeryd AB:s arbetsmiljöarbete utgår från en helhetssyn och är en integrerad del i all verksamhetsplanering samt skall ske så nära verksamheten som möjligt. Personalens arbetsmiljö och trivsel ingår som en naturlig del i företagets arbetsmiljöarbete.

Så uppnår vi en god arbetsmiljö
Med arbetsmiljö menas allt som vi påverkas av i vårt arbete: lokaler, utrustning, inredning, maskiner, kemiska produkter, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger och förutsätter. Det innebär att varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens och att en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Stoeryd AB:s ledning och anställda.

Engagemang
Företagets ambition med ledarskap och organisation är att medarbetarna stimuleras att ta ansvar för sitt arbete och sin arbetssituation. Öppen vardagskommunikation och nära samverkan är en grundförutsättning för personalens engagemang. Genom att belysa arbetsmiljöfrågor i ledningens genomgång, på personalmöten och utvecklingssamtal kan ytterligare engagemang skapas.

 

Jämställdhet

Ändamålet med en jämställdhetspolicy är att öka förståelsen för kvinnligt och manligt beteende samt skapa en arbetsmiljö där ömsesidig respekt ses som naturlig.

Arbetsförhållanden
Företaget ska, inom tillgängliga resursramar, organisera arbetsplatser och arbetsuppgifter på ett sådant sätt att arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män. På så vis kan en jämnare könsfördelning göras möjlig i företaget.
Samtliga anställda i företaget ska ges lika möjlighet till befordran, utveckling och utbildning. Arbetsklimatet inom företaget ska vara sådant att detta på ett naturligt sätt befrämjar samarbete mellan män och kvinnor.
Företaget ska ge både kvinnor och män möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Rekrytering
Vid både intern och extern rekrytering av personal ska företaget verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund.
När det inom avdelning eller yrkesgrupp råder ojämn könsfördelning ska företaget vid nyanställning uppmuntra det underrepresenterade könet att söka lediga tjänster och därmed tillse att andelen anställda av det könet efter hand ökar i företaget. Som förutsättning för att prioritera det underrepresenterade könet vid tjänstetillsättning gäller att kvalifikationer och lämplighet bedöms som likvärdiga.

Anställningsvillkor
Kvinnor och män för vilka likvärdiga kvalifikationer och arbetsuppgifter gäller ska lika anställningsvillkor tillämpas. Principen om individuell lönesättning i företaget förändras inte med denna tillämpning.

Arbetsledning
Arbetet i företaget ska ledas och fördelas på ett sätt som inte leder till att en anställd blir oförmånligt behandlad i jämförelse med arbetstagare av motsatt kön.
Vid tillsättande av arbetsledande befattning ska kvalifikationer och meriter vara avgörande framför könstillhörighet. Lika möjligheter ska gälla för såväl kvinnor som män att söka och erhålla utlysta tjänster.

Utbildning och utveckling
Vid utbildning och utveckling ska ambitionen i företaget vara att lika möjligheter gäller för såväl män som kvinnor. För deltagande i kurser och vidareutbildning skall, förutom personliga egenskaper och arbetsuppgifter, även behovet av en jämnare könsfördelning beaktas.

I den framtida chefsutbildningen ska som ett moment i densamma ingå jämställdhet och attityder till jämställdhet.

 

Kompetenspolicy

STOERYD AB ska ständigt öka sin förmåga att vara en lärande organisation, där verksamheten utvecklas mot uppställda mål. Det ska ske genom systematiska insatser för att stärka den mänskliga och organisatoriska kompetensen.

Definitioner
STOERYD AB definierar begreppet kompetens som ”förmågan att lösa olika arbetsuppgifter”. Viktiga byggstenar i denna förmåga är kunskaper, färdigheter, erfarenheter, nätverk och vilja.
Med kompetensutveckling menar vi åtgärder som syftar till att underhålla och förbättra vår förmåga att lösa arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det innefattar dels vidareutveckling inom ramen för aktuella arbetsuppgifter, dels utveckling av helt ny kompetens.

STOERYD AB:s förmåga att tillgodose användarnas och kundernas behov är beroende av enskilda medarbetares individuella kompetens och deras förmåga att tillsammans lösa uppgifter.