Kvalité och Miljö

Kvalité och miljö i alla led är det viktigaste ”verktyget” för oss på Stoeryd i arbetet med att behålla och utöka samarbetet med nuvarande kunder samt knyta nya kontakter. 

Som anställda på Stoeryd AB betraktar vi oss alla som kunder åt varandra. Detta sätter kunden i centrum och bidrar till en produkt som är i kvalitet minst enligt kundens önskemål. Detta innebär också att vi åtar oss att leverera rätt mängd, i rätt tid, på rätt plats. För att nå dessa mål är det av största vikt att vi individuellt och gemensamt aktivt strävar efter ständiga förbättringar – alla ingår i ett lag där var och en fyller sin funktion. Kundens tillfredsställelse är nyckeln till vår framgång.

ISO 9001:2015 sedan år 2003

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och standarden handlar om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Vi är certifierade och arbetar enligt kvalitetsledningssystemet sedan år 2003.

ISO 14001:2015 sedan år 2009

Såväl arbetsmiljön som miljön i omvärlden spelar en stor roll i det dagliga arbetet på Stoeryd AB. Vi har under senare år gjort stora investeringar i lokaler och inventarier för arbetsmiljön som också bidrar till ökad kvalitet för våra kunder.

För den externa miljön och våra kunders miljökrav använder vi så långt det är möjligt returemballage av trä. Vi ska hushålla med naturresurser, undvika spill, begränsa och sortera avfall, förhindra utsläpp till luft och vatten samt förebygga förorening.

ISO 3834-2:2005 sedan år 2015

Att jobba efter ISO 3834 är att styra upp aktiviteterna i sin svetsande verksamhet genom att beskriva vad man gör och följa det man har beskrivit. Det är en horisontell standard vilket innebär att den är oberoende av produkt. 

ISO 13485:2016 sedan år 2018

Ett kvalitetsledningssystem som riktar sig mot medicinteknisk utrustning. Den grundar sig i ISO 9001 men ställer högre krav på formell dokumentation och specifika krav på produktsäkerhet.

SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_14001_Eng
SCAB_ISO_14001_Eng