Produktionslyftet gör vår framtida tillväxt möjlig

På Stoeryd har vi nyligen genomfört ett stort förändringsarbete inom ramen för Produktionslyftet – ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan bland industriföretag i Sverige.

Sedan sommaren 2020 har arbetet pågått med att effektivisera arbetsprocesser och frigöra kapacitet med det övergripande målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet.

Daglig styrning med Lean

Arbetet har letts av en extern coach tillsammans med vår egen förbättringsledare Mahir Mehdic, med ansvar för att väva in även hållbarhet i förbättringsarbetet.

Arbetssättet daglig styrning har införts i hela organisationen med fokus på säkerhet och färre fel. Resultatet av förändringsarbetet är över förväntan.

Vi har stärkt vårt varumärke

Förändringsarbetet har påverkat hela organisationen. Vi vet mer om verksamheten och vilka prioriteringar som måste göras vilket innebär att vi blivit mer träffsäkra när vi kommunicerar med våra kunder. För oss betyder det ett mått på kvalité vilket stärker vårt varumärke.

Vi har blivit duktigare i alla led

Arbetet med den dagliga styrningen i produktionen har lett till:

  • Mer ledig kapacitet i produktionen
  • Minskat spill
  • Minskad stress

Men framförallt har vi upplevt mer delaktighet bland medarbetarna. Det har höjt kompetensen och gjort att vi kunnat ta tillvara på all kreativitet som uppstår genom de dagliga mötena.

Christer Salomonsson, VD Stoeryd AB

”Projektets syfte var att involvera alla medarbetare och få dem att känna sig delaktiga”.

– Mahir Mehdic

Ingen vill gå tillbaka till det gamla sättet att jobba

Den dagliga styrningen där arbetsdagen inleds med gruppmöten och säkerhet, personalläge, maskiner och materialtillgång gås igenom har lett till minskad stress bland medarbetarna. Men framförallt har det lett till ett större engagemang och högre delaktighet inom hela organisationen.

Projektet Yrkessvenska

Inledningsvis satsade vi mycket på utbildning bland våra medarbetare. Ett exempel är programmet ”Yrkessvenska” ett projekt i samarbete med Tranås kommun och som riktar sig mot medarbetare som inte har svenska som modersmål.

Ett lyft för både anställda och produktion

Nyligen gjorde IF Metall ett reportage där vår klubbordförande Amra Memic intervjuades vad Produktionslyftet inneburit bland annat för IF Metall:s medlemmar. Tidningen distribueras till alla förtroendevalda medlemmar i fackförbundet IF Metall.

Läs artikeln här

IF-Metall

Fotograf: Stefan Jerrevång