Visselblåsarpolicy

Denna förenklade visselblåsarpolicy ämnar ge en överblick av hur vi arbetar med visselblåsning. För en fullständig redogörelse, läs den fullständiga visselblåsarpolicyn längst ner i detta dokument.

Varför visselblåsa? På Stoeryd AB strävar vi efter att att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vid missförhållanden inom vår organisation uppmanar vi dig därför att rapportera dessa genom vår visselblåsningskanal. Den möjliggör nämligen konfidentiell kommunikation med oss där du anonymt kan rapportera missförhållanden utan att riskera repressalier.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom denna länk: https://stoeryd.visslan-report.se/#/

Vem kan rapportera? Du kan visselblåsa om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden kan även rapportera. Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Vad kan rapporteras? Rapporteringen syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Stoeryd AB som har ett allmänintresse av att de kommer fram. Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro. Vi undanber dig också att rapportera problem som handlar om missnöjen inom arbetsplatsen eller dylikt, och refererar dig istället till gällande rutiner för sådana frågor.

OBS: Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer nämnda i din rapport ifall det inte är nödvändigt för att kunna beskriva ditt ärende.

Exempel på missförhållanden av allvarlig karaktär som bör rapporteras om:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

 

Vad händer när en rapport har skickats in? Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

När du har skickat in en rapport via visselblåsningskanalen visas en 16-siffrig kod, som du framöver kommer kunna logga in med.

I ditt ärende kommer du att få svar inom sju dagar där ärendehanterare kan ha ställt följdfrågor genom den krypterade chattfunktionen. De kan även komma att ställa följdfrågor efter dessa sju dagar. Spara därför din 16-siffriga kod på ett säkert sätt, så att du kan säkerställa framtida åtkomst till ditt ärende. Du kommer få återkoppling inom tre månader med vilken uppföljning som planerats eller skett på grund av rapporteringen.

Det är viktigt att du loggar in med din kod då och då för att svara på eventuella följdfrågor från ärendehanterare.

Som längst kommer ett ärende få behandlas två år efter dess avslutande.

Kontaktuppgifter till ärendehanterare
Namn: Ellinor Söderberg
Företag/Position: Advokatfirman Lindahl
Email: ellinor.soderberg@lindahl.se
Telefonnummer: +46 768 543 224

Länk till fullständing Visselblåsarpolicy:

https://stoeryd.se/wp-content/uploads/2023/12/Policy-for-Visselblasning-1.pdf