Arbetsmiljö

 

Mål

Stoeryd AB skall vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för de anställda. Det övergripande målet för företagets arbetsmiljöarbete är att med god marginal klara lagstiftningens krav. Arbetsmiljöarbetet skall ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Arbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Effektiv information ska ge alla möjlighet att delta i företagets utveckling och uppleva att arbetsmiljön är stimulerande och kreativ. Stoeryd AB:s arbetsmiljöarbete utgår från en helhetssyn och är en integrerad del i all verksamhetsplanering samt skall ske så nära verksamheten som möjligt. Personalens arbetsmiljö och trivsel ingår som en naturlig del i företagets arbetsmiljöarbete.

Så uppnår vi en god arbetsmiljö

Med arbetsmiljö menas allt som vi påverkas av i vårt arbete: lokaler, utrustning, inredning, maskiner, kemiska produkter, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger och förutsätter. Det innebär att varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens och att en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Stoeryd AB:s ledning och anställda.

Engagemang

Företagets ambition med ledarskap och organisation är att medarbetarna stimuleras att ta ansvar för sitt arbete och sin arbetssituation. Öppen vardagskommunikation och nära samverkan är en grundförutsättning för personalens engagemang. Genom att belysa arbetsmiljöfrågor i ledningens genomgång, på personalmöten och utvecklingssamtal kan ytterligare engagemang skapas. 

Integrering

Kraven på en god arbetsmiljö säkerställs genom att integrera arbetsmiljöfrågorna i den normala planerings- och uppföljningsprocessen. Arbetsmiljöfrågorna ska vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. 

Ansvar

VD har det yttersta ansvaret för företagets arbetsmiljö. I VD:s ansvar ligger att på ett övergripande sätt planera, leda och följa upp företagets arbetsmiljöarbete. Genom delegering av uppgifter och befogenheter klargörs ansvarsförhållanden i arbetsmiljöfrågor. Gruppansvariga har delegerat arbetsmiljöansvar för sina respektive avdelningar. Anställda ska visa personligt ansvar för arbetsmiljön genom att följa instruktioner, regler och rutiner samt uppmärksamma och rapportera tillbud, risker och hot mot en god arbetsmiljö. 

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750