Jämställdhet

Ändamålet med en jämställdhetspolicy är att öka förståelsen för kvinnligt och manligt beteende samt skapa en arbetsmiljö där ömsesidig respekt ses som naturlig.

Arbetsförhållanden

Företaget ska, inom tillgängliga resursramar, organisera arbetsplatser och arbetsuppgifter på ett sådant sätt att arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män. På så vis kan en jämnare könsfördelning göras möjlig i företaget.

Samtliga anställda i företaget ska ges lika möjlighet till befordran, utveckling och utbildning. Arbetsklimatet inom företaget ska vara sådant att detta på ett naturligt sätt befrämjar samarbete mellan män och kvinnor.

Företaget ska ge både kvinnor och män möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Rekrytering

Vid både intern och extern rekrytering av personal ska företaget verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund.

När det inom avdelning eller yrkesgrupp råder ojämn könsfördelning ska företaget vid nyanställning uppmuntra det underrepresenterade könet att söka lediga tjänster och därmed tillse att andelen anställda av det könet efter hand ökar i företaget. Som förutsättning för att prioritera det underrepresenterade könet vid tjänstetillsättning gäller att kvalifikationer och lämplighet bedöms som likvärdiga.

Anställningsvillkor

Kvinnor och män för vilka likvärdiga kvalifikationer och arbetsuppgifter gäller ska lika anställningsvillkor tillämpas. Principen om individuell lönesättning i företaget förändras inte med denna tillämpning.

Arbetsledning

Arbetet i företaget ska ledas och fördelas på ett sätt som inte leder till att en anställd blir oförmånligt behandlad i jämförelse med arbetstagare av motsatt kön.

Vid tillsättande av arbetsledande befattning ska kvalifikationer och meriter vara avgörande framför könstillhörighet. Lika möjligheter ska gälla för såväl kvinnor som män att söka och erhålla utlysta tjänster.

Utbildning och utveckling

Vid utbildning och utveckling ska ambitionen i företaget vara att lika möjligheter gäller för såväl män som kvinnor. För deltagande i kurser och vidareutbildning skall, förutom personliga egenskaper och arbetsuppgifter, även behovet av en jämnare könsfördelning beaktas.

I den framtida chefsutbildningen ska som ett moment i densamma ingå jämställdhet och attityder till jämställdhet.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750