Kompetenspolicy

Utdrag ur KOMPETENSPOLICY

Bakgrund

STOERYD AB ska ständigt öka sin förmåga att vara en lärande organisation, där verksamheten utvecklas mot uppställda mål. Det ska ske genom systematiska insatser för att stärka den mänskliga och organisatoriska kompetensen.

Definitioner

STOERYD AB definierar begreppet kompetens som ”förmågan att lösa olika arbetsuppgifter”. Viktiga byggstenar i denna förmåga är kunskaper, färdigheter, erfarenheter, nätverk och vilja.
Med kompetensutveckling menar vi åtgärder som syftar till att underhålla och förbättra vår förmåga att lösa arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det innefattar dels vidareutveckling inom ramen för aktuella arbetsuppgifter, dels utveckling av helt ny kompetens.
STOERYD AB:s förmåga att tillgodose användarnas och kundernas behov är beroende av enskilda medarbetares individuella kompetens och deras förmåga att tillsammans lösa uppgifter.
En viktig resurs utgörs av företagets organisatoriska kompetens, d.v.s. den kompetens som finns inbyggd i system, arbetsrutiner och verktyg etc.

Kompetensplanering

Verksamheten måste planeras för både lärande och produktion. Vi ska planera och utveckla vår kompetens för att möta nya krav från omvärlden. Det är chefernas uppgift att skapa goda förutsättningar för lärande och kompetensutveckling men var och en förväntas ta eget ansvar för att utveckla sin kompetens och att också dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
Vi ska ständigt förbättra och dokumentera våra system, verktyg och vårt sätt att arbeta. På så sätt kan vi överföra mänsklig kompetens till organisatorisk kompetens.
Samtidigt som detta är ett led i kompetensöverföringen, så ökar vi säkerheten i processerna.
Vi ska alla bidra till att skapa en gynnsam lärmiljö eftersom den är grunden för kompetensutveckling. Den största delen av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet. Chefer och medarbetare ska underlätta och påverka lärandet mot mål som ligger i linje med STOERYD AB:s vision och verksamhetsplaner.
Kompetensplaneringen ingår som en del i verksamhetsplaneringen och tar sin utgångspunkt i företagets visioner och mål. Den består huvudsakligen av: årlig inventering och analys av befintlig kompetens, identifiering av kompetensbrister och åtgärdsplaner för kompetensförsörjning. Uppkomna kompetensbehov utvärderas om de i första hand kan tillgodogöras hos befintlig personal.
Planerna måste hela tiden kunna omprövas om det sker förändringar som kräver det. Planeringsprocessen löper parallellt på olika nivåer i organisationen.

Stoeryd AB | Stoerydsvägen 5 | SE- 573 42 Tranås | Tel: +46 (0)140 - 384750